ریاست دانشکده
9/11/2021 5:14:25 PM | 266

  • سرکار خانم دکتر عاطفه عراقی
  •  تحصیلات: دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • پست الکترونیک: a.araghi@ausmt.ac.ir
  • صفحه خانگی