ریاست دانشکده
9/19/2022 10:38:13 AM | 1068

 

  • جناب آقای دکتر امیر خاکی
  •  تحصیلات: دکترای تخصصی مامایی دام
  • مرتبه علمی: استادیار
  • پست الکترونیک: a.khaki@ausmt.ac.ir
  • صفحه خانگی