معاون آموزشی دانشکده
9/11/2021 5:14:38 PM | 242

  • جناب آقای دکتر احمد نازک‌تبار
  • تحصیلات: دکتری تخصصی ویروس شناسی
  • مرتبه علمی: استادیار
  • پست الکترونیک:a.nazaktabar@ausmt.ac.ir
  • صفحه خانگی