برنامه ترمیک کارشناسی
9/14/2021 5:28:25 PM | 764

  • سرفصل‌ها
  • سرفصل دروس رشته بهداشت مواد غذایی را از اینجا دریافت نمایید.
  • سرفصل دروس رشته بهداشت و بازرسی گوشت را از اینجا دریافت نمایید.
  • سرفصل دروس رشته علوم آزمایشگاهی را از اینجا دریافت نمایید.

 

  • برنامه ترمیک
  • برنامه ترمیک رشته بهداشت مواد غذایی را از اینجا دریافت نمایید.
  • برنامه ترمیک رشته بهداشت و بازرسی گوشت را از اینجا دریافت نمایید.
  • برنامه ترمیک رشته علوم آزمایشگاهی را از اینجا دریافت نمایید.
  •