دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز
دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشکده دامپزشکی و دامپروری دانشگاه سمنان
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان
دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
دانشکده دامپزشکی و علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دانشکده علوم دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران