تجهیزات آزمایشگاه باکتری شناسی، قارچ شناسی و انگل شناسی
میکروسکوپ نوری
استریو میکروسکوپ
میکروسکوپ استاد و دانشجو
انواع محیط های کشت باکتریایی و قارچی
اتوکلاو
آون
انکوباتور باکتری شناسی
انکوباتور قارچ شناسی
ست کامل لامهای قارچ شناسی و انگل شناسی