تجهیزات آزمایشگاه عمومی
اسپکتروفتومتر VIS
میکروسکوپ نوری
بن ماری
سانتریفیوژ 6000 دور
انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی
ترازو دیجیتال با دقت 01/0
ترازو دیجیتال با دقت 001/0
هات پلیت مگنت
سانتریفیوژ هماتوکریت
آب مقطر گیری
PH متر رومیزی
رفرکتومتر رومیزی
انکوباتور جوجه کشی
انواع سمپلر
فشارسنج