ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس
1 ابراهیم ولی پور مدیر اداری دانشکده 44271057
2 سیدرضا حسنی مسئول دفتر و کارشناس آزمایشگاه 44153452 داخلی 155
3 سیده نازنین موسوی کارشناس آموزش 44153452 داخلی132
4 لیلا شعبانی کارشناس کتابخانه 44297446
5 زلیخا شیروانی کارشناس آزمایشگاه 44297446
6 سیده مائده حسینی کارشناس امور دنشجویی 44153452 داخلی 132
7 عباس خراسانی نگهبان 44153452 داخلی 152
8 محمدرضا اکبری نگهبان 44153452 داخلی 152
9 علی رشیدی نگهبان 44153452 داخلی 152
10 حسن توکلی خدمات 44271057 داخلی 109