مدیر گروه: دکتر احمد نازک تبار
برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید.


گروه پاتوبيولوژي يکي از گروه هاي دانشکده دامپزشکي مي باشد اين گروه مشتمل بر بخش هاي انگل شناسي، ویروس شناسی ایمنی و سرم شناسی ميکروبيولوژي، قارچ شناسی و پاتولوژي مي باشد. اين گروه علاوه بر فعاليت هاي آموزشي در زمينه ارائه دروس تخصصي به دانشجويان دوره های کارشناسي علوم آزمايشگاهي، کارشناسی بهداشت مواد غذایی، کارشناسی بهداشت بازرسی  گوشت و کاردانی دامپزشکی، طرح هاي پژوهشي متعددي نيز در حال اجرا دارد. فعاليت هاي پژوهشي در بخش انگل شناسي در سه رشته تک ياخته شناسي، بيماري هاي ناشي از بندپايان و کرم شناسي متمرکز است. در بخش ميکروبيولوژي نيز پروژه هاي پژوهشي در گرايش هاي ايمن شناسي، باکتري شناسي، ويروس شناسي، و قارچ شناسي صورت مي گيرد. فعاليت هاي پژوهشي گروه پاتولوژي دانشکده دامپزشکي که در ارتباط نزديکي با ساير گروه ها، به ويژه علوم درمانگاهي است در زمينه آسيب شناسي و کالبد گشائي متمرکز مي باشد.

رشته های تحصیلی گروه:
1-کارشناسی علوم آزمایشگاه

اعضاء گروه:
1- دکتر حجت اله شکری

برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید
2- دکتر علی نیک پی
برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید
3- دکتر راحم خوشبخت
برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید
4- دکتر مجتبی خسروی
برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید